Skip links

Profil firmy obejmuje:

Procesy produkcyjne

 • cięcie plazmowe oraz gazowe
 • cięcie laserowe
 • obróbkę skrawaniem
 • zwijanie i gięcie blach
 • spawanie
 • malowanie i śrutowanie

 

Produkty

 • kołnierze stalowe do rur
 • konstrukcje spawane
 • łyżki do koparek
 • adaptery do łyżek
 • wał do zielonki
 • pługi śnieżne
 • przedłużki do wózków widłowych

7 powodów, dla których warto z nami współpracować:

 • klient naszym partnerem biznesowym
 • maksymalnie skrócony proces technologiczny
 • optymalizacja wykorzystania materiałów
 • oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
 • koncentracja na procesach będących istotą działania
 • bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
 • najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych i zagranicznych

Naszym celem jest dostarczenie wyrobów ze stali na miarę, na miejsce oraz na czas zgodnie z potrzebami naszych Klientów

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka. Od tego czasu istnieje nieprzerwanie zmieniając w ciągu ostatnich lat nazwę, udziałowców, formę prawną i profil działalności.
Kolejno z zakładu rzemieślniczego powstała spółka cywilna, a następnie spółka jawna, której  wspólnikami zostali: Janina RybkaMaria Borusiak i Włodzimierz Borusiak.

Profil działalności spółki obejmował: produkcję kołnierzy stalowych, konstrukcje stalowe, handel wyrobami hutniczymi oraz usługi cięcia tlenem i plazmą.

Pragnąc sprostać wysokim wymaganiom rynku, w połowie 2003 roku  firma RBB-Stal uruchomiła  nowy oddział – Stalowe Centrum Serwisowe zwiększając tym samym profil swojej działalności.

W 2007 roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, wspólnicy ówczesnej spółki jawnej RBB-Stal Borusiak Sp.J. podjęli decyzję o przekształceniu spółki w dwa przedsiębiorstwa. Podział ten nastąpił ze względu na odrębność terytorialną zakładów i przedmiot prowadzonej działalności.

1 stycznia 2008 r. powstała firma RBB-STAL Spółka Akcyjna oferująca usługi Stalowego Centrum Serwisowego.
1 kwietnia 2008 roku działalność rozpoczęła firma RBB-STAL J.Borusiak Spółka Komandytowa.

Nowoutworzone  firmy przejęły nie tylko kadrę i zaplecze dotychczasowych oddziałów firmy RBB-Stal Borusiak Sp.J., ale również jej ponad 50-letnie doświadczenie.
Na sukces grupy RBB-STAL  pracuje obecnie stabilna i zgrana załoga licząca ponad 240 osób.

 • 1957

  1957

  Rozpoczęcie działalności rzemieślniczej w zakresie ślusarstwa usługowego i produkcyjnego. W małym zakładzie odbywała się produkcja przyczep, krzeseł fryzjerskich i stolików kawiarnianych. Wszystko produkty były wykonane ze stali czarnej. W Zakładzie pracowały 4 osoby.

 • 1968

  Poszerzenie zakresu działaności - kołnierze stalowe do rur. Zakup maszyn do obórbki skrawaniem.

 • 1980

  1980

  Pierwsza wystawa na targach w Jarocinie w Cechu Rzemiosł Różnych

 • 1983

  1983

  Zgoda Ministra Handlu Zagranicznego na eksport kołnierzu stalowych do RFN.

 • 1995

  Budowa hali i zmiana lokalizacji firmy. Zmiana nazwy firmy. Nowa nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk wspólników. Otwarcie oddziału w Ostrowie Wlkp.

 • 1996

  RBBscsOfertaWyrobyHutnicze

  Firma poszerza swój asortyment o wyroby hutnicze i konstrukcje spawane wg dokumentacji klienta. Zakup pierwszych spawarek.

 • 1997

  Pierwszy eksport wyrobów do krajów skandynawskich.

 • 1999

  1999

  Współutworzenie grupy zakupowej - Grupy Polska Stal wraz z 10 innymi firmami z branży stalowej. Członkostwo w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

 • 2001

  Zmiana formy prawnej firmy. Pierwsza Certyfikacja ISO.

 • 2003

  2003.1

  Powstaje Stalowe Centrum Serwisowe. Zakup linii do cięcia wzdłużnego i poprzecznego. Budowa nowej hali produkcyjnej.

 • 2003

  Podział spółki na dwie odrębne lokalizacje w Jarocinie.

 • 2005

  2005

  Zakup pierwszego lasera i dalsza rozbudowa hal.

 • 2005

  Otwarcie nowego oddziału w Tarnowskich Górach.

 • 2007

  Podział spółki na dwa przedsiębiorstwa. Powstaje RBB-Stal S.A., która świadczy sprzedaż blach i wyrobów hutniczych oraz RBB-Stal J.Borusiak sp.k., która zajmuje się produkcją kołnierzy, schodów oraz konstrukcji spawanych.

 • 2008

  Zakup linii do cięcia i rozbudowa Stalowego centrum Serwisowego.

 • 2012

  Budowa hali i poszerzenie parku maszynowego. Produkcja zasobników ciepła - MARKA WŁASNA.

 • 2013

  Modernizacja linii produkcyjnej do cięcia poprzecznego.

 • 2014

  2014

  Budowa hali magazynowej pod kręgi stalowe.

 • 2014

  Powstanie Działu Konstrukcyjnego i Wydziału Budowy Maszyn.

 • 2015

  Sprzedaż wyrobów pod WŁASNĄ MARKĄ - łyżki, pługi, wał do rozgarniania zielonki.

 • 2018

  RBBscsOfertaCiecieWzdluzne

  Uruchomienie nowej linii do cięcia wzdłużnego do gr. 6,0mm

 • 2020

  RBBscs_FP1

  Uruchomienie linii produkcyjnej RBB Flatness Premium

Podsumowanie istnienia firmy na rynku:

Polskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP. 65 letnie doświadczenie w branży metalowej.

profil działalności przetwarzanie oraz dystrybucja wyrobów stalowych
zatrudnienie ponad 240 osób
łączna powierzchnia użytkowa
26 tys. m2
eksport od ponad 35 lat eksport wyrobów do krajów Europy zachodniej oraz Skandynawii

Mając na uwadze systematycznie wzrastające wymagania klientów oraz potrzebę ciągłego rozwoju systemu zarządzania prowadzącego do polepszania jakości i konkurencyjności naszych wyrobów i usług na rynku krajowym i zagranicznym, utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania oparty o wymagania obowiązujących norm:

               PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018

               POLITYKA JAKOŚCI 

STEEL RBB to przedsiębiorstwo, które swoją strategię opiera na jakości, bezpieczeństwie ludzi i środowiska, wdrażaniu nowych technologii, a także na wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania jako obowiązującego standardu.

 • Priorytetem dla firmy jest taka realizacja działań, która daje klientom satysfakcję i zapewnia jak największe wymierne korzyści.
 • Procesy, usługi i wyroby związane z naszą działalnością bazują na sprawdzonych technologiach, są bezpieczne dla klienta, naszych pracowników i środowiska, oraz spełniają odpowiednie wymogi prawne.
 • Tworzymy warunki sprzyjające coraz efektywniejszej ochronie środowiska. Oszczędnie korzystamy z zasobów naturalnych i ograniczamy do minimum ilość odpadów.
 • Skutecznie zapobiegamy wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym poprzez ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zatrudniamy wykwalifikowany personel, któremu zapewniamy podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia i motywowanie do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Współpracujemy z naszymi dostawcami dążąc do osiągnięcia jak największych korzyści i zadowolenia klienta.

Cele, jakie sobie stawiamy opierają się na trzech podstawach:

Utrzymanie stabilnej i wysokiej jakości wyrobów i usług przy zachowaniu odpowiednich wskaźników ekonomicznych poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenie kwalifikacji personelu.

Zapewnienie konkurencyjności naszych wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie procesów, rozwój parku maszynowego, poprawę organizacji pracy oraz identyfikacji potrzeb naszych klientów.

Doskonalenie środowiska pracy poprzez unowocześnienie parku maszynowego, technologii i magazynowania.

System jakości

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Przyjęta strategia i działania mają na celu dostarczenie wyrobów odpowiadających wymaganiom klientów oraz spełniających wymagania prawne, a także standardy jakościowe w tym zakresie. Działania te pozwalają na:

 • poprawę jakości i powtarzalności dostarczanych wyrobów i usług
 • efektywny i przejrzysty model zarządzania organizacją
 • zarządzanie procesowe
 • minimalizację i optymalizację procesów i kosztów
 • rozwój infrastruktury i stosowanie nowych rozwiązań i technologii

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone. Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

PN-EN ISO 9001 System Zarządzania Jakością

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

Środowisko

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska oraz działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

 

Działania te pozwalają na:

 

 • prowadzenie racjonalnej i selektywnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi
 • monitorowanie i redukcję zużycia opakowań drewnianych
 • recycling surowców i minerałów
 • ograniczenie zużycia surowców naturalnych

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

 

Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

 

PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

 

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

BHP

STEEL RBB od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i higieny warunków pracy zarówno pracowników jak i osób trzecich będących na terenie firmy.

W ostatnich latach przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków BHP.

Działania te pozwalają na:

 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu BHP wśród pracowników
 • przestrzeganie i stosowanie wymagań i przepisów BHP
 • minimalizację wypadków
 • identyfikację sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • zaangażowanie pracowników w działanie na rzecz poprawy warunków pracy
 • stosowanie bezpiecznych maszyn i urządzeń

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem STEEL RBB na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

Dla uzyskania poprawy efektów działalności STEEL RBB wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

PN-ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie: Handel i przetwarzanie wyrobów hutniczych

Certyfikaty:

 • CSJB/699/2020 – PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 • CSJB/699/2020 – PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego
 • CSJB/699/2020 – PN-ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • CSW/699/2020 – PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • Załącznik do certyfikatu CSW/699/2020
 • EN 15085-2:2007 Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 Zakładowa Kontrola Produkcji
 • Certyfikat WSBJ – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 2007
 • Certyfikat Członkostwa PUDS – od 16.12.1999
 • Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE

Wyróżnienia:

 • Symbol Rozwoju Biznesu – 2022
 • Wyróżnienie Skrzydła Biznesu – 2011
 • Gazela Biznesu – 2002, 2005, 2008, 2015
 • Gepard Biznesu – 2015
 • Członkostwo w Business Centre Club
 • Członkostwo Fundacja Firmy Rodzinne
 • Złoty Merkury

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0086/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy STEEL RBB sp. z o.o. sp.k., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy